Close
Logo
Top Image
Last Next

Jobber for vedtak i løpet av 2024

Kommunedirektør Sikke Næsheim tror på godkjente planer i løpet av 2024.
– Det er realistisk at Fjordbyen-planene (KDP og områdereguleringsplanen) kan bli lagt fram til politisk behandling i Lier i løpet av 2024, sier kommunedirektør Sikke Næsheim i saksdokumentet til formannskapets møte i april. 

Lier kommune har siden sist høst hatt dialog med Statens vegvesen, Statsforvalteren for Oslo og Viken, Viken fylkeskommune (nå Buskerud) og Bane NOR, som alle hadde innsigelser til ulike deler av planene for Fjordbyen.

Planene er to-delt. Den ene heter Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt (KDP). Den omfatter alle trafikkløsninger inn og ut av planområdet og er felles for kommunene Lier og Drammen. Den andre heter områdereguleringsplan. Den omfatter alt innenfor området som skal forvandles fra industri og lager til en moderne og bærekraftig by som skal dra Lier i retning av nullutslippssamfunnet

16.000 beboere og like mange arbeidsplasser på kollektivknutepunkt skal bidra til nullutslipp. Byen planlegges for gående og syklene. Strandlinja som blir fem kilometer med kanaler innerst i Drammensfjorden, skal bli tilgjengelig for alle. 

Naturen er friskere enn på mange tiår. Store miljøoppryddinger og naturrestaurering er gjennomført. Utfylling av nytt land er gjennomført på naturens premisser, men planene er fortsatt ikke gitt grønt lys av overordnede myndigheter.

– Det er innledet en konstruktiv dialog om innsigelsene. For å få løst innsigelsene kreves supplerende utredninger, særlig knyttet til trafikk og endringer i planforslaget. Det kan ikke Lier løse uten bruk av konsulentene som bisto i utarbeidelsen av KDP og områdereguleringsplanen og vi skal fortsatt jobbe sammen med grunneierne og sikre at endringene er gjennomførbare, heter det i saksdokumentet til formannskapet.

Kostnadene for å komme til mål er på 4,5 millioner kroner. 
– Rammen til arbeidet med å løse innsigelsene økes med 4,5 millioner kroner, foreslår kommunedirektøren. I anbefalingen til vedtaket heter det: 
«Utbyggingen av Fjordbyen er viktig fordi det gir resten av Liers befolkning nye kvaliteter. Det gir økt sysselsetting og høyere skatteinngang og vil styrke hele Drammens-regionen som bo- og arbeidsmarked».