Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image

Myke trafikanter er viktigst

I Fjordbyen er gående, syklende og dem som reiser kollektivt viktigere enn bilister.
For å velge apostlenes hester, er det viktig med smarte snarveier og enkel tilgang til kollektivholdeplasser. Gangtraseer ned til fjorden skal på plass. Det skal også en sammenhengende turvei langs sjøsiden.

Syklistene skal få egne anlegg som er adskilt fra gående og annen trafikk. For gående og syklende skal det også lages veier over/under jernbanen og E18 slik at tilgjengeligheten til områdene rundt Fjordbyen blir så smidig som mulig.

Kollektivtilbudet i Fjordbyen Lier og Drammen skal være godt. Både når det gjelder lokaltrafikk til og fra Drammen, Lier, Asker, Røyken og Hurum, og for fjerntrafikk ut og inn til regionen. Lokalbussen i Fjordbyen vil kjøre i en egen sammenhengende kollektivgate uforstyrret fra øvrig trafikk. 

Rundt stasjonen på Brakerøya skal det legges til rette for tog, buss, taxi og folk som går eller sykler. Stasjonsområdet skal bli en naturlig del av den fremtidige bystrukturen.
Picture