Close
Logo
Top Image

Støymåling siden juni 2018

Det gjennomføres kontinuerlig overvåking av støy under arbeidet med miljørydding og etablering av nytt land i Gilhusbukta.
I Gilhusbukta gjennomføres omfattende miljøopprydding, og det etableres nytt land. Bak står Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Selskapet eies av Eidos Eiendomsutvikling og grunneierne Ivar Tanum, Bjørn Torgersen og Ingar Amundsen som står bak Gilhusbukta Eiendom AS.

Prosjektet handler om å etablere 160 mål nytt land. I tillegg kommer fem nye øyer utenfor den nye sjøfronten, men aller først gjennomføres et omfattende miljøoppryddingsprosjekt. Store mengder forurenset masse er ryddet og renset. Fortsatt pågår miljørydding i sjø. Det vil fortsette ut året. Først da er hele sjøområdet friskmeldt.

Anleggsarbeid produserer støy. Myndighetene har satt støygrenser. Alt overvåkes. Siden sommeren 2018 har Cautus Geo stått for automatisk og helkontinuerlig støyovervåking.

Støymåling (hittil i år) i 2021


Denne støymålingen er fra målepunkt på KID-kaia.
Den tar opp støy fra selve anleggsområdet og viser gjennomsnittet for hver uke så langt i år.


Støymålingene er tatt opp siden oppstart av selve utfyllingen sommeren 2018. Her er snittmålingene fra 2018, 2019 og 2020.

Støymåling for 2018:


Støymåling for 2019:


Støymåling for 2020:


Støyen fanges opp av støymikrofoner med tilhørende dataloggere. Målingene har vært døgnkontinuerlig siden sommeren 2018. Hvert 15. minutt gjøres det en gjennomsnittsberegning av all støy som er registrert. I grafene på denne siden vises de som gjennomsnittsberegninger fordelt på hver 14. dag i hele perioden, fordelt på dag og natt. De stiplede linjene viser tillatte støygrenser.

Fra prosjektet rapporteres støy løpende i henhold til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging fra Miljødirektoratet. 

Det er etablert flere målepunkter. Grafene overfor viser støy som er direkte skapt av anleggsarbeidene på Gilhusområdet som henger sammen med miljøopprydding og etablering av nytt land. Måleren er plassert i masta på KID-kaia (se bildet over). Den fanger all støy som er direkte resultat av anleggsarbeidet, inkludert knusing og transport av stein med biler som passerer tett inntil måleren. I reguleringsområdet er det flere støykilder, som fra E18, togtrafikk, industri og transport.