Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Støymåling siden juni 2018

Det er gjennomført kontinuerlig overvåking av støy under miljørydding og etablering av nytt land i Gilhusbukta.
I Gilhusbukta er det gjennomført omfattende miljøopprydding, og etablert nytt land. Bak står Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Selskapet eies av Eidos Eiendomsutvikling og grunneierne Ivar Tanum, Bjørn Torgersen og Ingar Amundsen som står bak Gilhusbukta Eiendom AS.

Prosjektet handler om å etablere tre nye øyer på 160 mål. Først er det fylt ut 200 mål nytt land. Senere etableres kanalstruktur med store og små øyer. Aller først ble det gjennomført et omfattende miljøoppryddingsprosjekt. Store mengder forurenset masse er ryddet og renset. Også på land, mellom KID-kaia og KID-bygget, skal miljøopprydding gjennomføres. Først da er hele området friskmeldt.

Anleggsarbeid skaper støy. Myndighetene har satt støygrenser. Alt overvåkes. Siden sommeren 2018 har Cautus Geo stått for automatisk og helkontinuerlig overvåking.

Støymåling (hittil i år) i 2023

Denne målingen er fra KID-kaia. Den viser støy fra anleggsområdet fram til avslutning med forbelastning i 2023.


Målingene er gjennomført siden starten sommeren 2018. Her er resultatene fra 2018 til og med 2022.

Støymåling for 2018:


Støymåling for 2019:


Støymåling for 2020:


Støymåling for 2021:


Støymåling for 2022:

Støymåling fra målepunkt på KID-kaia. Den viser støy fra anleggsområdet i gjennomsnittet for hver uke i 2022.

Støyen fanges opp av støymikrofoner med tilhørende dataloggere. Målingene har vært døgnkontinuerlig siden sommeren 2018. Hvert 15. minutt gjøres det en gjennomsnittsberegning av all støy som er registrert. I grafene på denne siden vises de som gjennomsnittsberegninger fordelt på hver 14. dag i hele perioden, fordelt på dag og natt. De stiplede linjene viser tillatte støygrenser.

Fra prosjektet rapporteres støy løpende i henhold til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging fra Miljødirektoratet. 

Det er etablert flere målepunkter. Grafene overfor viser støy som er direkte skapt av anleggsarbeidene på Gilhusområdet som henger sammen med miljøopprydding og etablering av nytt land. Måleren er plassert i masta på KID-kaia (se bildet over). Den fanger all støy som er direkte resultat av anleggsarbeidet, inkludert knusing og transport av stein med biler som passerer tett inntil måleren. I reguleringsområdet er det flere støykilder, som fra E18, togtrafikk, industri og transport.