Close
Logo
Top Image

Eidos har utviklet Lierstranda i 50 år

Fjordbyen ligger i Lier. Kommunen er planmyndighet, største eier i Eidos og gjennom Eidos også største grunneier på området som skal forvandles fra «brownfield» til en moderne og bærekraftig fjordby.
Eidos Eiendomsutvikling AS er kommunens samarbeidspartner i utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen.

I snart 50 år har Eidos utviklet, regulert og forvaltet Lierstranda for Lier kommune. Det hele startet 22. juni 1971. Oppgaven kommunen ga selskapet som den gang het Lier Industriterminal AS (LIAS), var å ivareta interessene til kommunen, jernbanen og havnevesenet på Lierstranda.

På Lierstranda var det flere som hadde tunge interesser. Jernbanen gikk gjennom området hvor det også var havnevirksomhet. Den nye bygningsloven fra 1966 påla kommunene å utarbeide generalplaner. Det var denne oppgaven selskapet fikk ansvaret for. I tillegg skulle det bidra til å utvikle området på en hensiktsmessig måte.

Lierstranda Industriterminal skiftet navn til Eidos Eiendomsutvikling i august 2010. Historien er preget av stabilt eierskap. Lier kommune er største eier med 78,5 prosent. Bane NOR Eiendom har 21,5 prosent.

Drammen Havn har vært på eiersiden fram til årsskiftet 2019/2020. Drammen kommune ønsket å selge seg ut. Det interkommunalt eide selskapets aksjer ble overdratt til de to øvrige eierne på nyåret. 

(Artikkelen fortsetter etter bildet)Eidos Eiendomsutvikling eier omtrent halvparten av grunnen på Fjordbyområdet.
Denne oversikten er gjeldende per desember 2019. Totalt er det drøyt 20 grunneiere på området.


I årene etter 1971 er det fylt ut flere hundre mål på Lierstranda. Mye kommer fra Liertunellen. Da den ble sprengt ut, ble steinmasser lagret på Lierstranda. Grunnundersøkelser ble foretatt før steinmassene ble nytt land langs Lierstranda.

Området strekker seg 2,5 kilometer langs fjorden, fra Brakerøya ved Drammenselvas utløp til Gilhusodden. I all hovedsak har hele strekningen vært stengt for folk flest. Nå skal den gjøres tilgjengelig på nytt. 

I bredden er Fjordbyområdet inntil 600 meter. Totalt er området som vil utgjøre Fjordbyen Lier Drammen på 1,3 kvadratkilometer. Så langt er Brakerøya-delen som gir plass til nytt sykehus og helsepark ferdig regulert. Der er grunnarbeidene i gang. Det nye sykehuset og første byggetrinn i helseparken skal åpnes i mai 2025. For resten av området er reguleringsarbeidet godt i gang. I løpet av 2020 skal forslag til områderegulering legges fram.
Picture