Close
Logo
Top Image
Last Next

Grunnlag for å finne gode løsninger

I september starter møtene om innsigelsene til Fjordbyen.
 
Statsforvalteren vil lede prosessen for å finne omforente løsninger for forvandlingen fra lager og logistikk til en moderne og bærekraftig fjordby for 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser på Lierstranda. Forvandlingen skal åpne strandlinja for folk flest. I dag er det ingen som har tilgang til fjorden.

Den nye byen får i gjennomsnitt 30 meter grønntsone til vannet. Store miljøoppryddinger har restaurert naturen. Livet i vannet er bedret. Fjorden blir tilgjengelig, og byen er et viktig bidrag til nullutslipp. I Fjordbyen blir gående og syklende viktigere enn bilistene. 

Innsigelsene til Fjordbyplanene kom i den offentlige høringen i vår. Lier kommune har hatt et møte med Statsforvalteren. Der ble premissene for prosessen lagt på plass. Nå starter alvoret.

6. september er starten på møteserien. Statsforvalteren har en ledende rolle. Hver innsigelse skal løses. Bak innsigelsene står Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Statsforvalteren. 

– Etter kommunedirektørens vurdering bør det være et godt grunnlag for å finne gode, omforente løsninger, sier kommunedirektør Sikke Næsheim til formannskapet i Lier 24. august.

Der ble alle innsigelsene gjennomgått. Det samme ble kommunens vurdering av hver av innsigelsene, inkludert hvordan kommunens administrasjon vurderer handlingsrommet og forslaget til å løse hver og en av innsigelsene til planene.

Det er to store planer som har vært på offentlig høring. Det er Kommuneplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt som er felles for Lie og Drammen og Områdereguleringsplanen for Fjordbyen. Innsigelsene til begge planene behandles i den samme prosessen.

Alle innsigelsene må løses før planene igjen kommer tilbake på politikernes bord.

Det kan ta litt tid før alt er på plass med enighet om alle forhold og justert plankart og bestemmelser er endelig formulert.
– Vi vil holde formannskapet løpende orientert. Det er mulig endringene blir såpass omfattende at begge planene må legges fram til ny førstegangsbehandling.