Close
Logo
Top Image
Last Next

Fjordbyen er en del av løsningen

Lier-ordfører Kjetil Kivle er helt klar: Fjordbyen er viktig for regionen.
Kjetil Kivle har gått i rette med to lederartikler i Drammens Tidende. Under overskriften «Fjordbyen gir videre utvikling av drammensregionen – med eller uten byvekstavtale», sier han i en kronikk at «Fjordbyen er en del av løsningen for videre utvikling av drammensregionen, og sentral for å kunne få en byvekstavtale. Avtalen er imidlertid ikke avgjørende for at regionen kan realisere det viktigste grepet for en bærekraftig byutvikling med fjordbyen som nærhetsby, nullutslippsby og kollektivby med fjordpark til glede for alle bor, lever og jobber i regionen».

I to lederartikler i Drammens Tidende, den første publisert 10. oktober og den andre den 17. oktober 2023, slår DT fast at Fjordbyen ikke kan realiseres uten en byvekstavtale.
– Det utsagnet er ikke riktig og må nyanseres, skriver Kivle.

Under kan du lese hele kronikken, signert Kjetil Kivle. 

I to lederartikler har redaktøren i Drammens Tidende skrevet at Lier er helt avhengig av en byvekstavtale for å realisere Fjordbyen. Det utsagnet er ikke riktig, og må nyanseres.

Etter at planen vår for samferdsel og kollektivknutepunkt i Fjordbyen ble lagt ut til høring i mars i år, har det kommet innsigelser fra overordnende myndigheter. Innsigelsen fra Statens vegvesen kan forstås som et krav om byvekstavtale før de vil godkjenne Fjordbyen-planene. Dette er imidlertid ikke det samme som at spørsmålet er avklart og avgjort, men er grunnlag for videre drøftinger. Her trekker altså redaktøren forhastede slutninger. 

Vi har i høst hatt flere dialogmøter med Statsforvalteren i Oslo og Viken, og er i en møteserie med alle overordnede myndigheter som har innsigelsesrett. Målet er å avklare misforståelser og finne fram til gode og samlende løsninger som ivaretar både lokale, regionale og nasjonale hensyn. Mandatet til både kommune og overordnet myndighet er klart: Vi skal så langt som mulig bli enige.

Fjordbyen er nasjonal politikk, og jeg vil minne om at regjeringen i 2013 ved daværende miljøminister Bård Vegar Solhjell (SV), godkjente Liers kommuneplan der Lierstranda settes av til en fremtidig fjordby. I godkjennelsen heter det at: «Miljøverndepartementet finner at arealene ved Lierstranda med sin nærhet til Drammen by og kollektivknutepunkt er svært godt egnet til byutvikling.» 

Plansamarbeidet med Drammen for Fjordbyen ble inngått i 2010, og området er prioritert i regionale planer. Valg av tomt for nye Drammen sykehus ble senere tatt nettopp fordi Brakerøya og Lierstranda er et viktig byutviklingsområde og på grunnlag av en felles masterplan for Lier og Drammen. Utbyggingen av Fjordbyen er allerede i gang med det nye sykehuset som første byggetrinn. 

Vi forventer nå at statlige og regionale myndigheter følger opp vedtaket fra 2013. Det forutsetter vilje til å finne gode løsninger for bærekraftig byutvikling. Det handler om å utvikle Fjordbyen for at flere skal kunne bo i nærheten av der de jobber, og nær kollektivknutepunkt for å komme til og fra arbeid andre steder. Fjordbyen gjør det enkelt å velge buss, tog og sykkel før personbilen. Det helt sentrale her er at vi har en god overordnet plan for hvordan vi skal forflytte både mennesker og varer.

For Lier er det helt vesentlig med gode fellesløsninger for en region med et stort potensial, og vi vil samarbeide og bidra til dette. Fjordbyen er en del av løsningen for videre utvikling av drammensregionen, og sentral for å kunne få en byvekstavtale. Avtalen er imidlertid ikke avgjørende for at regionen kan realisere det viktigste grepet for en bærekraftig byutvikling med fjordbyen som nærhetsby, nullutslippsby og kollektivby med fjordpark til glede for alle som bor, lever og jobber i regionen. Som tidligere ordfører Gunn Cecilie Ringdal sa: «Vi får fjorden tilbake til folket». 

Vi skal jobbe videre for å få realisert et fremtidsrettet og bærekraftig byutviklingsprosjekt som vi mener er viktig for hele regionens videre utvikling.
Fjordbyen har fått et tydelig klarsignal, og vi er innstilt på å jobbe tett sammen med Statens vegvesen for å følge opp dette, slik at vi sammen kan finne gode løsninger som følger både internasjonale, nasjonale og regionale føringer. Hvis vi ikke kommer i mål med dette, regner jeg med at Statsforvalteren i Oslo og Viken, på vegne av regjeringen, viser handlekraft slik at vi kan fortsette realiseringen av et område som er «svært godt egnet til byutvikling» - med eller uten byvekstavtale.