Close
Logo
Top Image
Last Next

Anbefaler byliv rundt knutepunktet

Byrommet sør for jernbanestasjonen bør utvikles som et attraktivt torg med holdeplass for lokalbuss/bybane og tilrettelagt for byliv og aktivitet. Det er en av anbefalingene fra gruppen av fagfolk som nå har evaluert mulighetsstudien for kollektivknutepunkt på Lierstranda.

I september 2015 presenterte tre arkitektteam sine mulighetsstudier for Lierstranda knutepunkt i fjordbyen. De tre teamene er:
Gilardi + Hellsten Arkitekter og Norsam AS (GHA)
LPO arkitekter, DRMA Arkitekter, Multiconsult og Kristine Jensens tegnestue (LPO)
Juul/Frost Arkitekter og Moe AS (JFA)
 

Samarbeidsgruppe av fagfolk

Mulighetsstudiene er bestilt – og nå evaluert – av en samarbeidsgruppe som har bestått av Buskerud fylkeskommune/Brakar, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, NSB og Buskerudbysamarbeidet etter initiativ fra plansamarbeidet mellom Lier og Drammen kommuner og Rom eiendom.
 

I sin over 30 siders evalueringsrapport, trekker den tverrfaglige gruppen blant annet frem at det bør utvikles et attraktivt torg med holdeplass for lokalbuss/bybane og tilrettelagt for byliv og aktivitet sør for stasjonen.
 

Gruppen anbefaler også at den nye jernbanestasjon bør plasseres rett øst for Strandbrua og ha to adkomster for passasjerer, en i østre og en i vestre del av plattformen. Knutepunktet bør plasseres ved den østre plattformadkomsten. Ekspertene mener også at det bør lages en «kiss and ride», slik det er ved nåværende Drammen stasjon og holdeplass for taxi. Mulighet for å heve jernbanen bør utredes videre, men plangrepet for fjordbyen bør ikke gjøres avhengig av det.