Close
Logo
Top Image
Last Next

Lier går for områderegulering

Kommueplanutvalget i Lier kommune har vedtatt områdereguleringsplan for området fra Gilhus
til der det nye sykehuset på Brakerøya planlegges.

Valg av plan for fjordbyområdet ble behandlet i Liers kommuneplanutvalg 7.april 2016.
 

Vedtaket lyder som følger:

1. For Fjordbyen Lierstranda, fra grensen mot områdeplan for nytt sykehus på Brakerøya til og med Gilhus, utarbeides en områdereguleringsplan ihht kommuneplan for Lier, godkjent av Miljøverndepartementet i 2013.
 

2. Eidos har tidligere tilbudt seg å stå for områderegulering i Fjordbyen. Rådmannen følger opp dette initiativet med Eidos med sikte på å inngå en avtale om utarbeidelse av planen. Det forutsettes at avtalen tar utgangspunkt i at Lier kommune skal ha løpende dialog med Eidos under planprosessen. Det presiseres i denne forbindelse at Lier kommune er planmyndighet og at arbeidet foregår innen rammen av plansamarbeidet med Drammen. Kommunen tar den avgjørende beslutningen om planens innhold. Avtalen fremlegges for politisk godkjenning i kommuneplanutvalget.
 

3. Utkast til planens innhold og konkrete avgrensning fastsettes i planprogrammet. Planprogrammet legges frem for politisk behandling innen 6 måneder.
 

4. Planarbeidet iverksettes etter følgende prinsipper: Uklarheter mht. grunnen beskrevet i Masterplanen avklares før ytterligere fremdrift fastsettes. Ref. Masterplanen særlig pkt. 3.6.