Close
Logo
Top Image
Last Next

Vil bygge Fjordbyen fra begge sider

Parkeringsdekning avgjør samtidig utbygging på Gilhus og ved sykehuset. 
Lier vil ha samtidig byggestart på Gilhus og ved sykehuset og helseparken.
– Forutsetningen er at utbyggerne aksepterer parkeringsdekning på 0,7 på Gilhus og 0,5 nær sykehuset og helseparken. Den vil senere bli lavere.


Jan Willy Føreland leder Fjordbykontoret. Knut Kjennerud er kommunalsjef for samfunnsutvikling og kultur. De har ledet arbeidet med å forberede den politiske behandlingen av områdereguleringen for Fjordbyen.

Formannskapet får områdeplanen til behandling i mars. Denne uken ble dokumentene lagt ut på kommunens hjemmeside. Saksdokumentene viser at kommuneadministrasjonen mener at utbyggerne ikke kan få flere parkeringsplasser enn det åpnes for i arbeidet med kommunedelplan for samferdselinfrastruktur og kollektivknutepunkt.

– Vi har høye miljøambisjoner. De ligger fast. Ingen i Fjordbyen får eie egen parkeringsplass. Vi må ha kontroll på antall parkeringsplasser. Det vil sikre at vi får til en dynamisk reduksjon i parkeringsdekningen over tid, sier Føreland og Kjennerud.

Trafikktak

– Veiene utenfor Fjordbyen setter begrensninger. Beregninger viser at veiene tåler noe vekst, men trafikken ut fra området kan ikke overstige 11.000 biler i døgnet etter at Fjordbyen er ferdig utbygd, sier Føreland som også har loset arbeidet med kommunedelplanen for samferdsel i mål. I dag er trafikken inn og ut av området 6.000 biler i døgnet. Denne trafikken vil forsvinne etter hvert som området forvandles til en urban nærhetsby.

Kommunedelplanen for samferdsel skal vedtas av både Lier og Drammen.

Begge planene kommer opp til politisk behandling i formannskapet i Lier i mars.

– Regionen har sammen gått inn for at Lierstranda skal prioriteres som det store utbyggingsområdet. Det er et viktig bidrag for at drammensregionen skal nå nullvekstmålet. Vi må legge til rette for at det målet kan nås. Det er vår oppgave, sier Føreland og Kjennerud.


Billingstadmodellen

Trafikktak bygger på erfaringer fra Billingstad i Asker. Der er et tidligere næringsområde for lager og logistikk under forvandling til et moderne boligområde. Også der er veinettet sprengt. Utbyggerne fikk klar beskjed fra politikerne: De fikk forvandle området så lenge boligbyggingen ikke skapte ny trafikk.

Utbyggerne har lykkes. Trafikktellinger viser nedgang i biltrafikk.

– Grunneierne på Billingstad ville ikke ha det, men de fant løsninger. Verden er i endring. Bilen kan i stor grad erstattes av sykkel, gange, sparkesykler og kollektive løsninger, sier Føreland og Kjennerud.

Dynamisk

Lier kommune ønsker utbygging i øst og vest samtidig. Parkeringsdekningen på 0,7 på Gilhusområdet gjelder de første 500 boligene. Så vil kommunen ta stilling til parkeringsdekningen for de neste byggetrinnene. Avgjørende blir trafikktellinger og analyser for hvor mye parkering som kan tillates, for å sikre at grensen på 11.000 biler ferdig utbygd blir overholdt.

– Parkeringsnormen (antall parkeringsplasser per bolig) kan endre seg over tid. Alt avhenger av hvor mye trafikk som skapes. Antall parkeringsplasser er avhengig av hvordan de brukes, men taket på trafikk må uansett holdes. Vi kan ikke overstige trafikktaket som settes for den ferdig utbygde fjordbyen. Det tåler ikke veiene i regionen, sier Føreland som understreker sammenhengen mellom parkeringsplasser og trafikktak.

– Målet er ut utbyggingen kan fortsette så lenge trafikken ligger innenfor grensen som settes, sier Føreland.