Close
Logo
Top Image
Last Next

Områdeplanen til formannskapet

Onsdag 16. mars kommer områdeplanen til 1. gangsbehandling i formannskapet.
Lier har lagt lista høyt for forvandlingen på Lierstranda. Fjordbyen som nærhetsby skal bli det beste bo og levemiljøet for grønn og bærekraftig byutvikling. Byen utvikles på gåendes premisser. Her skal kollektivtilbud, gange og sykling foretrekkes. 

Ambisjonene er høye på mange områder. Onsdag kommer første politiske test etter generalplanen fra 2014 og bestillingen av områdeplanen til Eidos noen år senere. Nå kommer planen opp til førstegangsbehandling i formannskapet. Det skjer onsdag 16. mars.
– Kommunedirektøren vil gi honnør til Eidos for det grundige arbeidet som er utført og som er i samsvar med bestillingen fra kommunen, heter det i sakspapirene til formannskapets møte.  Der er forslaget at områdereguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn.

Kunst og kultur
Kunst og kultur har hele tiden vært sentralt i arbeidet med å utvikle områdeplanen. Det skal fortsette. I saksdokumentene som er sendt formannskapets medlemmer heter det at kunst og kultur skal brukes strategisk for byutvikling også fremover.
– Det er et mål at Fjordbyen skal våre internasjonalt kjent for sitt arbeid med kunst. I Fjordbyen skal kunst og kunstnere være varig til stede, heter det.

Bak ambisjonen ligger tre strategiske hovedgrep. 
  1. Kunst skal inn på et tidlig stadium og kan være med å forme det som blir varig. Her skal det utvikles en arena for utprøving og medvirkning.
  2. Det skal etableres visningssteder for kunst og produksjonslokaler for kunstnere og legges til rette for utvikling av kunstfaglig kompetanse og fagmiljø, formidling og publikumsutvikling. Det midlertidige og nomadiske skal over tid få permanente former.
  3. Satsingen skal finansieres av flere kilder, blant annet gjennom et samarbeid mellom kommunen og grunneierne gjennom infrastrukturselskapet. Infrastrukturselskapet avsetter 0,75 prosent av det samlede bidraget til kunst.