Close
Logo
Top Image
Last Next

Skal lose planen til sluttbehandling  

Jan Willy Føreland og Fjordbykontoret har startet på innspurten for områdeplanen.

Fjordbykontoret på rådhuset i Lier er i full sving. Kontoret ledes av Jan Willy Føreland. Med seg har han blant andre kommuneplanleger Jon Arvid Fossum og areal og samfunnsplanleggerne Kjersti Wilhelmsen og Anne Kristin Mehren (fra venstre på bildet).
 

Kjersti Wilhelmsen er prosjektleder for områdeplanen. Fossum og Mehren sitter med ansvaret for kommunedelplanen for samferdsel og infrastruktur (KDP). Den skal avklare hvor mye trafikk som kan slippes på hovedvegnettet utenfor Fjordbyen og for hovedelementene i samferdselsløsningene i Fjordbyen. Den planen må derfor behandles før områdeplanen. Føreland holder i grunneier- og utbyggingsavtalene og har ansvaret for å lede og koordinere alt arbeidet som hører med for å overta planforslaget og gi anbefaling til kommunedirektøren med forslag til vedtak som Liers politikere inviteres til å vedta. Kommunedelplanen ventes på høring før jul i år og områdeplanen tidlig på nyåret. Begge planene skal sluttbehandles innen sommeren 2023.   

  

Arbeidet er godt i gang.  

– Vi har lagt en arbeidsplan for alt som skal på plass før planen går til politisk behandling. Det er mye som skal gås gjennom og sjekkes ut. I første fase har vi en arbeidsplan som blant annet inneholder en møteserie med Eidos. Der skal vi få presentert foreløpig planforslag og gi tilbakemelding på det, sier Føreland. 

 

Eidos leverer endelig planforslag da de har fått tilstrekkelige avklaringer om trafikk i KDP og har forhandlet om utbyggingsavtaler. Avtalene vil vise hvordan ansvaret for gjennomføring og finansiering av infrastrukturen skal fordeles mellom grunneierne og det offentlige.  

  

Arbeidet i Fjordbykontoret er godt forankret i Lier kommune. Kontoret rapporterer til en egen styringsgruppe. Den ledes av kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling, Thorgeir Bjerknes.   I styringsgruppa har Bjerknes med seg alle berørte områder i kommunen og kommunedirektøren.   

 

– Det gir god forankring, sier Føreland.  

  

Det er først nå kommunen selv i full bredde dypdykker ned i planarbeidet.   

– Det handler om å få innsikt og sørge for en bred forankring. Vi må forstå tenkningen bak planen og starte arbeidet med å gjøre oss opp egne meninger. Det er administrasjonen i Lier som skal fremme planen for politisk behandling, sier Føreland.  

   

Forvandlingen på Lierstranda, fra industri og lager til en moderne og urban by, skal være ambisiøs og realistisk.  

– Planen skal være gjennomførbar. Det handler ikke bare om Lier. Områdereguleringen er viktig for hele regionen, sier Føreland.