Close
Logo
Top Image
Last Next

Nå selges jordene på Gilhus

Jordbruksareal tilhørende Store Gilhus Gård er satt på salgslista.
  • 16. juni 2021 vedtok kommunestyret i Lier å kjøpe Store Gilhus Gård.
  • 7. februar 2023 vedtok politikerne å selge jordbruksarealene som ligger utenfor områdeplanen for Fjordbyen. 
Salget er resultat av konsesjonen. Statsforvalteren ga kommunen konsesjon på vilkår om salg av jordbruksarealene utenfor områdeplanen. "Lokale aktive næringsutøvere i jordbruket" ble samtidig gitt forkjøpsrett.

Jordbruksarealene har i årtier blitt drevet på leiekontrakter. Ett av arealene som nå skal selges, har vært drevet på leiekontrakt tilbake fra 1953, inngått med Drammen kommune som eide Store Gilhus Gård fra 1918.

Jordbruksarealene skal selges til dagens leietakere. Salgsprisen settes til verdivurdering/takst. Om prisen ikke aksepteres legges salget ut i det åpne markedet.

Lier kommune betalte 12,5 millioner kroner for Store Gilhus Gård i 2021. Det salget skjedde også til takst. Hele gården var den gang på 190 mål. 120 er fulldyrka, 40 mål er skog, og 30 mål ligger til hovedhuset med gårdsanlegg.

Hovedhuset og sidebygningen (se bildet) er registrert som kulturminne med høy verdi i kulturminneregistreringen i Lier kommune i 2010. Anlegget er tenkt som en grønn inngang til Fjordbyen fra øst. 

Navnet Gilhus er en videreføring av det gammelnorske Gildehus. Betydningen av ordet er sted for sosiale sammenkomster og møter.

Historien viser at plassen ble ryddet allerede i førkristen tid. På 1600-tallet huset det først futen og siden lensmannen. Siden 1800-tallet har det gitt plass til industri, garveri, vindmøller, skipsverft, dampsag og høvleri.