Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Last Next

Gilhusbukta er friskmeldt

Torgeir Finnerud, Ivar A Tanum og William Kornmo har miljørenset Gilhusbukta .
Tonnevis med oljesøl og andre forurensninger er fjernet fra Gilhusbukta.  Gammelt oljesøl og andre forurensninger i området er resultat etter 85 år med destillasjonsverk. Der ble det produsert tjære, kreosot, asfalt og bek. Avfallsstoffene ble dumpet. Ofte grav ned. Andre ganger kjørt ut på fjorden.  

Gilhusbukta skal gi plass til ny bydel i Fjordbyen Lier og Drammen, som Eidos Eiendomsutvikling jobber for å realisere. Fjordbyen får 8000 boliger og 16.000 arbeidsplasser. 

– Et par tusen nye boliger kan bygges der det tidligere var sjø. Her kommer et øysamfunn. Nye og store øyer forbindes med fastland med bruer. Mellom øyene og fastlandet kommer kanaler. Da er det godt å ha sikkerhet for at vi bygger på rene grunnforhold, sier Torgeir Finnerud.

Langt prosjekt
Han er forvaltningsdirektør i Eidos og daglig leder i Gilhusbukta Sjøgrunn. Det selskapet eies med 66 prosent av Eidos. En annen eier er Ivar Andreas Tanum. Han har vært engasjert i naturrestaureringen og etableringen av 200 mål nytt land, siden 2017. Prosjektleder William Kornmo har fjernet forurensninger i bukta og på land siden 2007. Allerede den gang var han engasjert for å rydde opp i gamle forurensninger på Gilhus.

– Nå er jobben i sjø ferdig. Vi har automatiske og kontinuerlige målinger i bukta. I tillegg har vi tatt mange manuelle og fysiske prøver av vann og grunn. De er analysert. Det gir miljømyndighetene og oss sikker kunnskap om forholdene i naturen. Vi kan dokumentere at forholdene er bedret for naturen også utenfor anleggsområdet, sier Kornmo.

Rent nærområde
Miljøovervåkningen er gjennomført inne på anleggsområdet, men også utenfor. 

– Kontroll med forholdene på utsiden av anleggsområdet er viktig. Det er ikke tilstrekkelig å friskmelde området vi etablerer nytt land. Like viktig er det å bidra til at miljøet utenfor de nye øyene bedres. Der etablerer vi nytt gruntvannsområde, og vi lager en skjermet overgang mot Linnesstanda naturreservat, sier Kornmo.

Miljøforurensningene fra det gamle destillasjonsverket er fullstendig fjernet i vann og i hovedsak fjernet på land. 

– Fortsatt gjenstår et mindre område på seks daa (mål) på land innenfor tidligere Lier Båtforening og KIDs hovedlager. Det området har ikke vært tilgjengelig for utgraving uten at vi først har bygd opp støtte utenfor den gamle kaia. Den støtten er nå etablert, sier Kornmo.

Høst og vinter
Siste etappe på naturrestaureringen på Gilhus skal sluttføres i den kaldeste årstida.

– Oppgraving av gammelt avfall på land blir ikke luktfritt. Den miljøjobben skal derfor utføres da temperaturene er lave, sier Finnerud.

Det nye landet på 200 mål i Gilhusbukta er i dag åtte meter høyt. Det skyldes forbelastning for at grunnen skal sette seg raskere. Om to–tre år vil steinen som er forbelastning, fraktes til Drammen havn. De nye øyene vil være tre meter høye i bakkant og to meter høye ytterst mot fjorden.

Da er det klart for neste etappe. Den innebærer utgraving av kanaler og etablering av park og badeanlegg, strandpromenader, bruer og boområder nært sjø og ren natur.

Miljøregnskapet
2007: 140.000 tonn sterkt forurensede masser fjernet fra land og tatt hånd om av NOAH.
  • 200 tonn olje
  • 100 tonn tjære
  • 130 tønner tjære på fat
  • 13 tonn asbestholdig bygningsmaterialer
  • 5 tonn ulike løsemidler
2008: pilotprosjekt i sjø: 20.000 kubikkmeter forurensede sedimenter – renset på stedet. Spesialavfall til NOAH.
2017: sugemudret «hotspot» på 13 meters dyp midt i bukta. Tok opp en «oljesjø» på 3500 kvadratmeter fra bunnen. Besto av 30 tonn olje og 5000 tonn sterkt forurensede sedimenter. Levert til spesialmottak.
2020–22: sugemudret område i sjø på 17 dekar med forurensninger. 30.000 tonn sterkt forurensede sedimenter er fjernet og deportert til spesialmottaket Frevar.