Close
Logo
Top Image
Last Next

Bedring i vannkvaliteten

Ren Drammensfjord-prosjektet rapporterer bedring i vannkvaliteten.
Ren Drammensfjord-prosjektet  ble startet i 2006. Nå rapporterer prosjektet ny bedring i vannkvaliteten. Prosjektet finansieres i hovedsak av Miljødirektoratet og er en del av arbeidet for en renere Oslofjord.

Miljødirektoratet har satt 17 havner og fjorder på prioriteringslisten for miljøopprydding. Det er områder der sjøbunnen er mest forurenset. Drammensfjorden er en av disse. Miljøprøver fra fjorden har vært gjennomført jevnlig siden 2008.

I 2015 ble det advart mot å spise flyndrefisk og ørret fra de indre delene av Drammensfjorden. I 2021 ble det tatt nye prøver. De viser at miljøgiftene i fisk er gått ned. Alle prøvene viste nivåer under Mattilsynets grenseverdier.

Miljøprosjekter med fjerning av forurensninger gir resultater. I fjordbyområdet på Brakerøya og Lierstranda er store forurensninger håndtert. I Gilhusbukta er et av landets største miljøprosjekter gjennomført. Der er enorme mengder sterkt forurensede giftstoffer fjernet og tatt hånd om. Gilhusbukta er nå friskmeldt. 

En ny hotspot på bunnen er kartlagt på Tangen. Der er det stor konsentrasjon av miljøgiften TBT som spres med strømmen ut over i fjorden. Ren Drammensfjord-prosjektet  skal samarbeide videre med Statsforvalteren og Miljødirektoratet om oppfølging i området på Tangen.

Ren Drammensfjord-prosjektet rapporterer om en forbedring. Det er ufarlig å bade i fjorden. Giftmengdene gir ingen  grunn for bekymring for bading eller andre aktiviteter på eller ved fjorden. Prøveresultatene fra fisk som viser lavere nivåer av tinnorganiske forbindelser i sjømat er til vurdering hos Mattilsynet. 
Picture