Close
Logo
Top Image
Last Next

Kan vedtas i 2022

Områdeplanen for Fjordbyen kan vedtas før sommeren 2022.
Fjordbyen Lier og Drammen planlegges for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser. Eidos Eiendomsutvikling AS utarbeider forslag til områderegulering på oppdrag fra Lier kommune. Kommunen er største eier i Eidos og planmyndighet.

Fjordbyen planlegges som en nærhetsby. Visjonen er nullutslipp. Her blir gående og syklende viktigere enn bilister. Kanaler og en lang fjordpark på 2,5 kilometer inngår i planarbeidet.

På Gilhus etableres nytt land i Gilhusbukta. Utenfor etableres nye øyer. Det legges til rette for at disse kan knyttes sammen med en flytende øypark. Det kan gi en grønn øypark i Gilhus.

Lierstranda er i dag dominert av lager, logistikk og industri. Slik at det vært i flere tiår. Forvandlingen til fjordby er kompleks. Også ny kommunedelplan for samferdsel og kollektivknutepunkt inngår i arbeidet for å utvikle området.

I en melding til formannskapet i Lier om fremdrift for områdeplan for Fjordbyen heter det at kommunedelplan for samferdsel og kollektivknutepunkt skal vedtas først. I tillegg ønsker Lier kommune å planlegge for en mulig etappevis utbygging som kan gjennomføres uavhengig av hvordan arbeidet med E134 utvikler seg.

Overordnet fremdrift for områdeplanen ser nå slik ut:
  • Mai 2021: Planforslaget leveres til kommunen
  • Høsten 2021: 1.gangsbehandling
  • Våren 2022: 2.gangsbehandling – og endelig vedtak.