Close
Logo
Top Image
Last Next

Stor interesse for områderegulering

Åtte team kjemper om kontrakten for å gjennomføre områderegulering for Fjordbyen/Lierstranda.

– Vi antok at denne jobben ville fange interesse i markedet, og disse forventningene ble innfridd, sier Geir Hagehaugen, prosjektutvikler i Eidos Eiendomsutvikling AS og prosjektleder for reguleringsarbeidet.
 

Norges største byutviklingsprosjekt

– Dette blir Norges største byutviklingsprosjekt. Det er mottatt tilbud fra åtte sterke team i konkurransen om kjøp av arkitekt og rådgivertjenester for områdereguleringen. Tilbyderne er meget kompetente, og har både nasjonal og internasjonal erfaring, forteller Torgeir Finnerud, daglig leder i Eidos.

– Ambisjonen er kick-off og oppstart med vinnerteamet tidlig på nyåret 2019. Områdereguleringen inklusive konsekvensutredninger og detaljregulering på deler av arealene, planlegges gjennomført innen to år. Det er mange som gleder seg over at vi nå endelig kan starte transformasjonen fra et rendyrket logistikk-, lager- og industriområde til visjonen om en «Fjordby der folk, fjord og fremtid møtes», tilføyer Finnerud.
 

Bakgrunn

Lier og Drammen kommuner inngikk i 2010 avtale om plansamarbeid for å utvikle industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya, et område på cirka 1200 dekar til en fjordby med bolig, næring og offentlig bebyggelse.

Eidos Eiendomsutvikling AS har fått i oppgave å gjennomføre det praktiske arbeidet med områderegulering av Lierstranda.

En god del av dagens virksomheter vil kunne opprettholde sin drift i mange år til. Men flere av bedriftene, som i dag sysselsetter om lag 1.500 personer, vil på sikt måtte relokaliseres da de ikke lenger samsvarer med Lier kommunes arealplaner og ambisjoner om fremtidig vekst og utvikling.

Ferdig utbygd skal Fjordbyen ha plass til 20.000 arbeidsplasser og 20.000 beboere. Eidos Eiendomsutvikling AS er den største grunneieren på Lierstranda og leder arbeidet med utviklingen av Fjordbyen.

Aktører og organisering

Det er avtalt med Lier kommune at Eidos gjennomfører områdereguleringen. Eidos ivaretar samtidig forvaltning av egne eiendommer.

Lier kommune ivaretar sin rolle som planmyndighet og skal parallelt lede arbeidet med kommunedelplan samferdselsinfrastruktur.

Drammen kommune vil gjennom avtale om plansamarbeid fra 2010 og strategisk plattform fra 2015 være en sentral premissgiver og bidragsyter.

Eidos vil legge til rette for et godt samarbeid med alle grunneierne, med ambisjon om at utviklingen ivaretar både samfunnets interesser og de berørte i størst mulig grad, skriver Eidos i en pressemelding.

Nytt sykehus på Brakerøya (Vestre Viken Helseforetak) og Drammen Helsepark (50% eid av Eidos og 50% Bane NOR Eiendom) er starten for Fjordbyen.

Sykehuset og Helseparken er viktige premissgivere for videre utvikling. Utbyggingen av sykehuset og helseparken, til sammen cirka 200.000 kvadratmeter, gir samtidig tydelige føringer for internveier og fremdrift. 
 

Åtte team kjemper. De 8 konkurrerende teamene er:

1. Ghilardi+Hellsten, SLA, Civitas, Brekke Strand, Dr. Tech. Olav Olsen, VISTA analyse, Rambøll, Envidan, Golder

2. COWI, Dyrvik arkitekter og White Architects

3. Rambøll, DRMA, COBE, Dreisetl og Woll

4. Asplan Viak

5. Ratio arkitekter, Dr. Tech. Olav Olsen, Golder, Erichsen & Horgen, ECT, Rambøll, Grindaker

6. Sweco Norge, HRTB arkitekter, Rodeo arkitekter, Sweco architects, Aarstiderne arkitekter

7. ÅF, tegn_3, VILL urbanisme, Dronninga landskap, Adept, Insam, Golder

8. WSP, LINK arkitektur, Multiconsult
 

Utbygging vil pågå i flere tiår

Realisering av Fjordbyen og Lierstranda vil pågå i flere tiår.

Utvikling av Fjordbyen er en krevende byutviklingsprosess, med mange tunge avhengigheter, som nytt trafikknutepunkt, teknisk infrastruktur og internveier, skriver Eidos i pressemeldingen.

Utfyllingen er i gang

Utfylling av Gilhusbukta, helt i øst, er igangsatt. Som forberedelse har Eidos og Gilhusbukta Eiendom AS tatt opp 30.000 liter med forurenset grunn og deretter tildekket sjøbunnen med 80.000 tonn finmasser.

En stor jobb pågår nå med etablering av 160 dekar nytt land ved at 3,5 millioner tonn steinmasser fraktes til Gilhusbukta fra utvidelsen av NOAH på Langøya utenfor Holmestrand.

– Det er mest nærliggende å starte med boligbygging her, sier Hagehaugen, som ser frem til å komme i gang med reguleringsarbeidet.
 

Maritimt preg

 Tidligere studier viser muligheter for etablering av over 2 400 boenheter bare i denne delen av området.

– Det ligger veldig godt til rette for et maritimt preg på utbyggingen i Gilhusbukta, noe helt unikt i Norge eller i Europa for den saks skyld, mener Torgeir Finnerud i Eidos.

– En kombinasjon av kanalby og flytende boliger er et spennende scenario, selvfølgelig med ivaretakelse av offentlig tilgjengelighet, påpeker Geir Hagehaugen.